گلوکوم

دکتر نوید نیلفروشان، رئیس هسته تحقیقاتی گلوکوم

گلوکوم

۱- مقدمه و کلیات

۲- چشم انداز هسته پژوهشی

۳- مأموریت هسته پژوهشی

۴- خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی

۵- راهکارهای بلندمدت

۶- نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها

۷- برنامه کوتاه مدت

۸- برنامه میان و بلند مدت

۹- ارکان هسته پژوهشی

۱۰- ترجمان دانش

مقدمه و کلیات :

بیماری گلوکوم بعنوان دومین علت ایجاد نابینایی در جهان در غالب موارد بدون علامت بوده و بیماران در مراحل پیشرفته ای از بیماری از بیماری خود مطلع می شوند. لذا این گروه از بیماران جهت پیشگیری از آسیب های بیشتر لازم است تحت درمان های دارویی و در بسیاری از مواقع درمانهای جراحی قرار گیرند. جراحی های این بیماری معمولا اثر بخشی طولانی نداشته و بعد از مدتی ممکن است منجر به ناکامی شده و لذا نیاز به جراحی های بعدی همیشه وجود دارد. ضمنا عوارض این نوع جراحی ها نیز کم نبوده و با تهدیدهای بینایی ممکن است همراه باشند. لذا در سالهای گذشته به ویژه بر روی جراحی های با عوارض کمتر و با اثربخشی بیشتر مطالعاتی انجام گرفته ولی نتایج آنها چندان امیدوار کننده نمی باشد. تمرکز بر روی این زمینه و مطالعات بیشتر می تواند کمک شایانی در آینده بر روی این گروه از بیماران باشد و هدف از تشکیل این هسته تحقیقاتی نیز نیل به این هدف  گذاشته است.

 چشم انداز هسته پژوهشی :

 .در طی ۵ سال نتایج جراحی جدید گلوکوم را مشخص کرده و آنها را بعنوان روشهایی متداول در درمان جراحی این گروه از بیماران به جامعه بین الملل ارائه نماییم

مأموریت هسته پژوهشی :

- مطالعه بر روی روشهای جدید و مبتکرانه جراحی گلوکوم و ارائه این روشها بعنوان روشهای نوین درمان جراحی

شناسایی فاکتورهای بیولوژیک و مارکرهای موثر در شکست درمان

شناسایی بیماران در ریسک شکست جراحی

شناسایی بیماران در ریسک عوارض بالا و عوامل مستعد کننده

ارائه روشهای جراحی با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه

خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

- بهبود نتایج جراحی و کاهش عوارض جراحی ترابکولکتومی

- بهبود نتایج و کاهش عوارض جراحی شانت

- بهبود نتایج و کاهش عوارض جراحی گلوکوم مادرزادی

در جهت رسیدن به این اهداف روشهای جدیدی در متد جراحی ها بکار گرفته خواهد شد.

راهکارهای بلند مدت :

.تعلق بودجه های مناسب در زمان های مشخص و بطور منظم جهت عدم توقف طرح ها -ثبت و پیگیری درازمدت  بیمارانی که تحت عمل  جراحی قرار گرفته اند-

نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها :

-ارائه روشهای نوین، با اثر بخشی بالاتر و عوارض کمتر جراحی گلوکوم

برنامه کوتاه مدت :

انتخاب بیماران مناسب و نگارش طرحهای تحقیقاتی منطبق بر هدف و آماده سازی موارد و وسایل اولیه مورد نیاز جهت طرح

 : برنامه میان و بلند مدت 

 - انجام عمل جراحی به روشهای جدید و مبتکرانه در بازه های زمانی در نظر گرفته شده و اتمام پروژه ها به همراه جمع آوری اطلاعات و آنالیز مطالعه و نهایتا نگارش مقاله مورد نظر و ارائه آنها بصورت سخنران در مجامع بین الملل یا بصورت ارائه کارگاه

 ارکان هسته پژوهشی :

 - مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 - دکتر نوید نیلفروشان مسئول سرویس گلوکوم

 - دکتر آرزو میرآفتابی عضو هیئت علمی سرویس گلوکوم

 - درمانگاه و اتاق عمل چشم بیمارستان رسول اکرم(ص)

 

Template settings