انواع تومورهای چشمی

دکتر مسعود ناصری پور رئیس، هسته تحقیقاتی انواع تومورهای چشمی

انواع تومورهای چشمی

۱مقدمه وکلیات

۲چشم اندازهسته پژوهشی

۳مأموریت هسته پژوهشی

۴خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی

۵راهکارهای بلندمدت

۶نتایج موردانتظارازاجرای راهبردها

۷برنامه کوتاه مدت

۸برنامه میان وبلندمدت

۹- ارکان هسته پژوهشی

۱۰ترجمان دانش

مقدمه وکلیات :

تومورهای چشمی به عنوان یکی از علل مهم ایجاد نابینایی در کودکان و بزرگسال مطرح می باشد. در حال حاضر اکثر بیماران مبتلا به تومورهای چشمی ، به علت عدم اطلاع و دسترسی به سامانه واحد پذیرش، دچار تاخیر در ارجاع به مراکز مناسب جهت درمان می گردند و در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه می نمایند. از آنجا که فاکتور های ژنتیک و محیطی بر روی ابتلا به تومورهای چشمی و نتایج درمان آن موثر می باشد، ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ارجاع – تشخیص بیماران و درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی ضروری می باشد. تا بتوان با بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی مسبب این تومورها تماس در جهت کاهش فراوانی و عوارض این بیماری بوده است.

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از دیر باز به عنوان یکی از مرکز اصلی ارجاع بیماران تومورهای چشمی (رتینوبلاستوم، ملانوم چشمی و تومورهای متاستاتیک چشمی) از سراسر ایران و کشور های منطقه مطرح بوده است. نتایج درمان بیماران در این مرکز با نتایج بهترین مراکز درمانی کشورهای پیشرفته مطابقت دارد.

چشم اندازهسته پژوهشی :

مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم (ص) و هسته پژوهشی تومور های چشمی بر آن است که با ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ارجاع و تشخیص بیماران  مبتلا به تومورهای چشمی  به صورت بانک اطلاعاتی جهت انجام طرح های تحقیقاتی و درمانی عمل نماید و بتواند با بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی مسبب این تومورهای در منطقه، شانس ابتلا و امکان درمان بهتر بیماران را فراهم آورد.

مأموریت هسته پژوهشی :

- ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت ، شناسایی، ارجاع و درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

- ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد شیوع و بروز تومور های چشمی

- تعیین فاکتورهای ژنتیکی موثر در ایجاد تومورهای چشمی در کشور و منظقه

- تعیین فاکتورهای محیطی موثر در ایجاد تومورهای چشمی در کشور و منطقه

- انجام درمانهای پیشرفته و به روز برای بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

- بررسی میزان شیوع انواع تومورهای چشمی (رتینوبلاستوم، ملانوم چشمی، تومورهای متاستاتیک) در ایران

- بررسی نتایج درمانهای مختلف بر روی تومورهای چشمی

- بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به تومورهای چشمی (انواع تومورها) در ایران و مقایسه با سایر کشورها

- بررسی فاکتورهای بیولوژیک و بیومارکرهای موثر در درمان انواع تومورهای چشمی

- بررسی عوامل محیطی در ایجاد تومورهای چشمی در ایران

- بررسی روشهای جدید درمانی تومورهای چشمی در ایران

- تولید پلاکهای رادیواکتیو جهت درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

: راهکارهای بلندمدت 

- ایجاد سامانه الکترونیکی کشوری جهت ثبت ، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

- ایجاد بانک اطلاعاتی بیماران و نتایج درمان بیماران مبتلا به تومور های چشمی

نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها:

- داشتن آمار دقیق از بیماران مبتلا به تومورهای چشمی در ایران

 تعیین فاکتورهای خطر (ژنتیکی و محیطی) که منجر به تومورهای چشمی می گردند 

- ارائه روشهای جدید جهت غربالگری

- کاهش میزان شیوع و بروز تومورهای چشمی

- تشخیص و درمان زودهنگام بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

- انتشار مقالات و مطالعات در مجلات معتبر جهانی در ارتباط با عناوین تحقیقاتی ذکر شده

برنامه کوتاه مدت:

- تلاش در جهت بهبود وضعیت درمان و تشخیص زودهنگام بیماران

- تلاش در جهت ارجاع سریع بیماران مبتلا به تومورهای چشمی به این مرکز

برنامه میان وبلندمدت:

- ایجاد آزمایشگاهها و پژوهشکده های ژنتیک و آسیب شناسی

- ایجاد مرکزی برای بررسی فاکتورهای بیولوژیک و بیومارکرهای موثر در درمان انواع تومورهای چشمی

- ایجاد مرکزی جهت بررسی روشهای جدید درمانی تومورهای چشمی

 :ارکان هسته پژوهشی

- مسئول هسته دکتر مسعود ناصری پور

-  دستیار هسته : دکتر احد صداقت

اعضای همکار هیئت علمی مرکز تحقیقات: گروه ویتره و رتین و گروه پلاستیک و ترمیمی - 

Template settings