مستندات همکاری و برنامه های آموزشی

 

 • صورتجلسات و قراردادهای همکاری با سازمان های خارج از دانشگاه

 

 •  مراکز تحقیقاتی- بالینی همکار خارج از دانشگاه
  • مرکز سرطان بیمارستان امام خمینی
  • مرکز پاستور
  • کلینیک چشم پزشکی ایرانیان
  • بیمارستان چشم پزشکی نگاه
  • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان لبافی نژاد
  •  انجمن بین المللی جراحی ریفراکتیو

 

 • کارگاه ها، سمینارها و همایش های برگزار شده در راستای اهداف ترجمان دانش

 

 •  
 •  
 •  

 

Template settings