ذینفعان و مخاطبین

 

فهرست سازمان ها، نهادها، ذینفعان و مخاطبینی که می توانند از نتایج پژوهش استفاده نمایند:

 • انجمن حمایت از بیماران چشمی آرپی، لبر و اشتارگات در ایران
 • انجمن چشم پزشکی ایران 
  •   - گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی) ایران
  • گروه فوق تخصصی ویتره و رتین (سگمان خلفی) ایران
  • گروه فوق تخصصی جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران
  • گروه فوق تخصصی کودکان و استرابیسم و نوروافتالمولوژی ایران
  • گروه فوق تخصصی گلوکوم ایران
 • بنیاد بیماری‌های نادر ایران
  • انجمن  RP
 • آژانس بین‌المللی پیشگیری از نابینایی (IAPB)
 • انجمن حمایت از آسیب دیدگان بینایی (اشک)
 • انجمن علمی اپتومتری ایران
 • متخصصان و پژوهشگران
 • سیاستگذاران پژوهشی
 •  سیاستگذاران درمانی
 • رسانه ها و مردم

 

اولویت های تحقیقاتی سازمان های استفاده کننده از نتایج پژوهش:

 • جراحی های عیوب انکساری (به روش لیزری/ لنز داخل چشمی)
 • جراحی آب مروارید با نگاه ریفراکتیو
 • لنز داخل چشمی با تکنولوژی پیشرفته
 • جراحی لیزری آب مروارید
 • جراحی لیزری قرنیه، قوز قرنیه و پیوند قرنیه
 • تصویربرداری در گلوکوم

 

Template settings