ریاست مرکز

دکتر مسعود ناصری پور

 

معاون پژوهشی مرکز

دکتر نوید نیلفروشان 

 

مدیر مرکز

دکتر کوثر باقر زاده 

Template settings