مرکز تحقیقات چشم- اولویت های پژوهشی
اولویت های پژوهشی اولویت های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲ | 
  • بهبود سلامت بینایی عمومی
  • هدایت و تولید علم چشم پزشکی 
  • راهنمایی و برنامه ریزی تحقیقات چشم
  •  کسب مقام ممتاز در تحقیقات چشم پزشکی 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات چشم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=307.31050.54988.fa
برگشت به اصل مطلب